Kody odpadów

Rodzaje odbieranych odpadów

Aktualne kody odbieranych odpadów

Odbieramy następujące kody odpadów:
 • 07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
 • 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
 • 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
 • 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt, z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
 • 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
 • 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
 • 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
 • 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
 • 18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
 • 18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie, inne niż wymienione w 18 01 80
 • 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
 • 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
 • 18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
 • 18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
 • 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
 • 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
 • 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
 • 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
 • 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
 • 16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
 • 16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
 • 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
 • 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny